SCETTICUS: CAPODANNO SENZA BOTTI

SCETTICUS: CAPODANNO SENZA BOTTI

SCETTICUS: CAPODANNO SENZA BOTTI

Riflessioni sicule di fine anno.........

St`annu fu veramenti bbonu... e pi falla ancora chiù bbona e pi un `stuiddiri l`aricchi tanti pinsaru dun fari sparari botti ...buttigghia chi ginialità chi hannu avutu e comu ci pensanu alla nostra saluti e alla nostra sacchetta... sparagnianu puru ddrocu ma si... tantu cu sinni futti iddri sunnu bravi e ssannu soccu fannu comu si rici...orvu rin culu cu `nnavi mmiria...